Now Loading...

Qui định sử dụng

"Trang web này của Kubota Corporation (“Trang Web”) do Kubota Corporation (“Kubota”) hoặc các đại lý của họ sở hữu, hoạt động và duy trì. Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều Khoản và Điều Kiện”); việc sử dụng trang Web của Kubota thể hiện việc bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện. Kubota có thể thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện phiên bản mới nhất trên trang này bất kỳ khi nào sử dụng trang Web. Trang Web bao gồm các liên kết tới các trang web khác của Kubota, công ty liên kết và các bên thứ ba. Lưu ý rằng việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào trong số này thể hiện việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các trang web tương ứng"

Hành Vi Cư Xử Bị Cấm

Khi sử dụng trang Web, bạn không được:

 1. Vi phạm bất kỳ quy định hay pháp luật nào
 2. Liên kết hoặc hỗ trợ các hành vi phạm tội
 3. Tham gia vào các hành động có thể gây ra bất kỳ bất lợi, tổn thất hay thiệt hại nào cho Kubota hay bất kỳ bên thứ ba nào
 4. Vi phạm các quyền hợp pháp, như bản quyền hay quyền riêng tư hoặc làm mất uy tín của Kubota hoặc bất kỳ bên thứ ba nào
 5. Tham gia vào các hành động vi phạm tiêu chuẩn về trật tự công cộng và lễ nghi phép tắc
 6. Tải lên, sử dụng, phân phát hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào chương trình phần mềm hay dữ liệu, chẳng hạn virút máy tính, với ý định làm hại trang Web, máy chủ, máy tính hay bất kỳ tài sản nào khác của Kubota và bất kỳ bên thứ ba nào.
 7. Sử dụng địa chỉ email của một người khác với ý định gây hiểu lầm cho Kubota hay bất kỳ bên thứ ba nào.
 8. Bất kỳ hoạt động nào mà Kubota cho là không phù hợp

Khước Từ Trách Nhiệm Pháp Lý

Kubota không đảm bảo tính chính xác, kịp thời hay sẵn có của các nội dung trên trang Web. Kubota sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hay sử dụng trang Web.

Kubota không đảm bảo tính an toàn của trang Web hoặc máy chủ. Trong bất cứ trường hợp nào, Kubota sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào gây ra do thiết bị ngừng hoạt động vì thảm họa, có trục trặc/hỏng hóc đường dây hoặc bảo trì; virút máy tính, các tập tin lỗi hay bất kỳ phần mềm hay dữ liệu tương tự nào khác; hoặc giả mạo dữ liệu, truy cập trái phép hay rò rỉ thông tin của các bên thứ ba, v.v...

Kubota có thể thay đổi và/hoặc sửa đổi các nội dung trên trang Web và đình chỉ hoặc ngừng các dịch vụ được cung cấp thông qua trang Web bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo. Kubota sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ sự thay đổi hay sửa đổi nội dung hay đình chỉ hoặc đóng trang Web nào, dù lý do là gì.

Trang Web có thể cung cấp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ không sẵn có ở một số khu vực hoặc quốc gia. Không phải lúc nào trang Web cũng được dùng để cung cấp thông tin ở mọi khu vực hoặc quốc gia.

Bản quyền và Thương hiệu

Bản quyền đối với các tài liệu, hình ảnh, giọng nói và các tài liệu khác trên trang Web thuộc về Kubota, trừ khi được quy định khác. Tất cả tài liệu trên trang Web đều được bảo vệ theo luật bản quyền và các luật và quy định điều ước quốc tế áp dụng khác. Ngoại trừ việc sử dụng cá nhân và ngoại trừ phạm vi được xác định trong trang Web, bạn không được sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tải lên, đăng tải, gửi, phân phát, cho mượn, truyền, bán và xuất bản bất kỳ tài liệu nào trên trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Kubota.

Các Điều Khoản và Điều Kiện tương ứng được bao gồm ở đây hoặc trên các trang khác trên mỗi trang nội dung, nếu có, thay thế cho bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác. Phần mềm sẵn có từ trang Web là tác phẩm có bản quyền của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng các phần mềm này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của mỗi thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối giữa chủ sở hữu phần mềm và người dùng cuối, ngoài luật bản quyền và các luật và các quy định điều ước quốc tế áp dụng khác.

Tên công ty, tên sản phẩm và lô gô được sử dụng trên trang Web là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Kubota. Các tên sản phẩm và tên công ty khác được sử dụng trên trang Web là các tên thương mại, thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Các liên kết tới trang web khác

Các trang web của bên thứ ba được liên kết tới hoặc từ trang Web (“(Các) Trang Liên Kết”) được các bên thứ ba đó hoạt động và duy trì một cách độc lập và không thuộc quyền kiểm soát của Kubota. Việc sử dụng Trang Liên Kết phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do người điều hành mỗi Trang Liên Kết quy định. Kubota không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho các nội dung trên bất kỳ Trang Liên Kết nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kubota sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang Liên Kết nào.

Không có gì trên trang Web được hiểu là khuyến nghị và/hoặc chứng nhận của Kubota về các nội dung trên Trang Liên Kết và bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào xuất hiện trên và/hoặc được cung cấp qua các Trang Liên Kết này. Không điều gì trong tài liệu này được coi là cấu thành mối quan hệ đối tác hay tương tự như vậy giữa những người điều hành Trang Liên Kết và Kubota.

Thông tin được cung cấp từ người dùng

Bằng cách gửi bất kỳ nhận xét, câu hỏi, thông tin, đề xuất, ý kiến, v.v... (“Nhận Xét”) nào tới Kubota, Nhận Xét đó sẽ được xử lý với cách hiểu là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau:

 1. Kubota sẽ không coi Nhận Xét là thông tin bí mật hoặc độc quyền.
 2. Kubota sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc xem xét, đánh giá hay thông qua các Nhận Xét.
 3. Ngay cả khi Kubota thông qua bất kỳ nhận xét nào giống hệt hoặc tương tự một phần hoặc toàn bộ Nhận Xét, Kubota cũng không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ khoản bồi thường nào.

Chính Sách Bảo Mật

Trong một số trường hợp, trang Web yêu cầu người dùng phải nhập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ gửi thư và số điện thoại theo mẫu quy định hoặc yêu cầu lựa chọn các thông tin đó.
Các thông tin cá nhân có thể được chia sẻ hoặc cung cấp cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong đó Kubota hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của họ tham gia. Kubota sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy. Hãy liên hệ với Kubota qua trang phù hợp trên trang Web để xác nhận, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn.

Kubota có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba theo các điều kiện sau đây:

 1. Bạn đã đồng ý với việc tiết lộ đó.
 2. Các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp trên trang Web được bên thứ ba ký hợp đồng phụ hoặc đại diện.
 3. Khi phù hợp cho bất kỳ công ty liên kết, đại lý hay đại lý nhà cung cấp nào của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu thông tin từ người dùng.
 4. Khi được tòa án hoặc luật và quy định yêu cầu.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Sử Dụng Cookie*

Trang Toàn Cầu của chúng tôi sử dụng các cookie cho các mục đích sau:
 • Phân tích số người sử dụng và lưu lượng
 • Nâng cao dịch vụ của chúng tôi

Bằng việc sử dụng các cài đặt trình duyệt, những người sử dụng Trang Toàn Cầu có thể chặn tất cả các cookie, hoặc cài đặt trình duyệt sao cho bạn sẽ được thông báo khi nào Trang Toàn Cầu của chúng tôi đặt các cookie. Để biết chi tiết cài đặt, vui lòng kiểm tra hướng dẫn trình duyệt của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các dịch vụ hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi, nếu bạn chặn các cookie của chúng tôi.

 • Cookie là một tệp nhỏ được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn lần đầu tiên khi bạn truy cập một trang. Bằng việc sử dụng cookie, máy chủ web có thể theo dõi và ghi lại trang mà máy tính đã truy cập vào trang web.
  Vui lòng lưu ý rằng, trừ khi bạn ghi lại bất kỳ thông tin cá nhân nào ở trang web của chúng tôi, bạn không thể nhận dạng một cá nhân cụ thể.

Liên kết tới Trang Web

Bạn có thể liên kết bất kỳ trang web nào tới trang Web này nếu bạn thông báo cho Kubota URL của trang web liên kết và tên người liên hệ. Ngoài ra, bạn phải đồng ý với các điều sau:

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kubota cũng không chịu trách nhiệm cho tổn thất hay thiệt hại do việc liên kết với trang Web.
 2. Kubota không có trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với liên kết tới trang Web. Việc liên kết đến trang Web không có nghĩa là việc cấp bất kỳ quyền nào từ Kubota.
 3. URL và các nội dung trên trang Web có thể được thay đổi hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo trước. Sẽ không cung cấp bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi hoặc xóa bỏ các nội dung này.
 4. Sẽ không thực hiện các liên kết chéo.
 5. Vui lòng đảm bảo rằng trang Web được trình bày theo cách cho phép bên thứ ba có thể hiểu rõ ràng rằng nội dung trang Web thuộc về Kubota, ví dụ, trang Web không được xuất hiện trong khung của trang web khác.
 6. Vui lòng không sử dụng logo của chúng tôi khi không được phép.
 7. Sẽ không chấp nhận các liên kết từ trang web chứa các nội dung sau đây. Trang Web cũng sẽ không được tham chiếu trong các email:
 • Nội dung trái pháp luật hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về trật tự công cộng và nghi lễ phép tắc (xúi giục các hoạt động phạm tội, trái pháp luật hoặc phản xã hội; bao gồm cả các biểu hiện của việc phân biệt đối xử)
 • Nội dung dành cho người lớn
 • Nội dung được coi là sự xúc phạm đối với Kubota, bất kỳ công ty liên kết hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

Luật Và Phạm Vi Quyền Hạn Pháp Lý Áp Dụng

Việc sử dụng trang Web và các Điều Khoản và Điều Kiện phải được điều chỉnh bởi và được hiểu theo theo Pháp Luật Nhật Bản, trừ khi được quy định khác. Tất cả các tranh chấp và kiện tụng về việc sử dụng trang Web phải được trình lên Tòa Án Quận Osaka tại Nhật Bản với vai trò là Tòa Án sơ thẩm độc quyền.