Now Loading...

Chính sách bảo mật


Ngày 31 tháng 3 năm 2005
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Tập đoàn Kubota
Chủ tịch và Giám đốc đại diện
Daisuke Hatakake

Nhằm cung cấp cho xã hội các sản phẩm và dịch vụ hữu ích và để đảm bảo phát triển kinh doanh, mỗi công ty cần phải giành được lòng tin của khách hàng, bằng cách tiến hành các hoạt động kinh doanh để bảo vệ thông tin cá nhân. Dựa trên cơ sở đó, Kubota xin thông báo sẽ thiết lập các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau và sẽ thực hiện các chính sách này để tuân thủ luật, quy định và hướng dẫn về thông tin cá nhân.

Chính sách 1 Xử lý thông tin cá nhân đúng cách

"Khi xử lý thông tin cá nhân, Kubota chỉ định mục đích sử dụng thông tin cá nhân càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, Kubota không xử lý thông tin cá nhân về khách hàng mà không có sự đồng ý trước của khách hàng, hoặc trừ khi được pháp luật hoặc quy định cho phép, vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
Ngoài ra, Kubota mua lại thông tin cá nhân một cách thích hợp. Khi có được thông tin cá nhân, Kubota sẽ thông báo mục đích sử dụng trước hoặc công khai trên trang web nhằm mục đích sử dụng ngay sau khi mua lại. Hơn nữa, khi nhận được thông tin cá nhân như được viết trong tài liệu (bao gồm dữ liệu điện tử và dữ liệu từ) trực tiếp từ khách hàng, Kubota sẽ luôn thông báo rõ mục đích sử dụng. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng nếu được pháp luật hoặc quy định cho phép."

Chính sách 2 Các biện pháp kiểm soát an ninh

Kubota có các biện pháp cần thiết và phù hợp bao gồm biện pháp chống lại truy cập trái phép và vi-rút máy tính để phòng ngừa mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ hoặc các vấn đề khác về dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, Kubota sẽ thực hiện các giám sát cần thiết và phù hợp đối với nhân viên, người được ủy thác và các bên liên quan khác để đảm bảo việc kiểm soát bảo mật dữ liệu cá nhân.

Chính sách 3 Cung cấp phù hợp cho các bên thứ ba

Khi sử dụng dữ liệu cá nhân cùng với bên thứ ba hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân, Kubota thực hiện các biện pháp cần thiết theo luật và quy định bao gồm việc thực hiện hợp đồng và sắp xếp với bên thứ ba đó. Hơn nữa, Kubota sẽ nỗ lực để có được sự đồng ý của khách hàng càng nhiều càng tốt trước khi thực hiện quy định này. Kubota cung cấp ít nhất cho khách hàng cơ hội để ngăn chặn việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, phù hợp với luật pháp và quy định, nếu khách hàng không muốn cung cấp như vậy cho bên thứ ba.

Chính sách 4 hồi đáp cho các yêu cầu tiết lộ, sửa chữa và xử lý khác

Kubota trả lời các yêu cầu của khách hàng để thông báo, hoặc sửa chữa mục đích sử dụng hoặc ngừng sử dụng hoặc các yêu cầu khác liên quan đến dữ liệu cá nhân được lưu giữ theo các luật và quy định liên quan. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào như vậy, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được mô tả riêng. Dịch vụ khách hàng sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của bạn với sự tin cậy cao trong phạm vi hợp lý theo pháp luật và quy định hiện hành.

Chính sách 5 Tiếp tục duy trì và cải thiện hệ thống

Để thực hiện chính sách này, Kubota sẽ yêu cầu nhân viên của mình xác nhận chi tiết chính sách này bằng cách thiết lập các quy định nội bộ cần thiết, tiến hành đào tạo và đảm bảo rằng nhân viên của Kubota sẽ luôn thực hiện chính sách này.

Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong các chính sách này:

"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin về một cá nhân sống có thể xác định cá nhân cụ thể. Ngoài ra, thông tin cho phép một cá nhân cụ thể được xác định bằng cách dễ dàng đề cập đến thông tin khác cũng là thông tin cá nhân.
Dữ liệu cá nhân nghĩa là thông tin cá nhân cấu thành cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, v.v ... và "cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, v.v ..." có nghĩa là một tập hợp thông tin bao gồm thông tin cá nhân được chỉ định theo thứ tự nội các được sắp xếp một cách hệ thống theo cách thông tin cá nhân cụ thể có thể dễ dàng truy xuất, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu điện tử, sổ đăng ký hoặc sách.
Dữ liệu cá nhân được lưu giữ có nghĩa là dữ liệu cá nhân mà Kubota có quyền tiết lộ hoặc sửa nội dung, không bao gồm dữ liệu được chỉ định theo thứ tự nội các làm tổn hại đến lợi ích công cộng hoặc lợi ích khác nếu có hoặc không có dữ liệu bị xóa trong vòng sáu (6) tháng.

Các quốc gia khác nhau có nhiều chính sách bảo mật khác nhau.